Månadsmöte 1 februari

Protokoll medlemsmöte nr 1/2018
Datum: 2018-02-01
Plats: Klubblokalen

Kvällen startades med att Marianne hälsade alla välkomna till årets första medlemsmöte och tackade för förtroendet att leda klubben ytterligare ett år.
På kvällens agenda gicks följande igenom:

Stadgar: Årsmötet antog förslaget till nya stadgar med en ändring i § 20 Föreningens upplösning.

Ny text under § 20 Föreningens upplösning:

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varav ett ska utgöras av årsmötet. En majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna erfordras för att klubben skall upplösas.

Har beslut om upplösande meddelats deponeras klubbens ekonomiska tillgångar till Östsvenska Fotodistriktet som förvaltar dessa under 5 år. Sker ingen nybildning av klubben inom denna tid, tillfaller de ekonomiska tillgångarna Östsvenska Fotodistriktet efter 5 år.
Eventuella inventarier deponeras hos Vetlanda Museum. Om ett antal medlemmar inom ett år efter klubbens upplösande bildar ny klubb med jämförbar målsättning, kan inventarierna överlåtas till denna klubb. Förutsättning är dock att den nybildade klubben konstituerats med godkänd styrelse och att revisorer utsetts. Sker inget om- eller nybildande inom föreskriven tid tillfaller inventarierna Vetlanda Muséum.

Medlemsmötet beslutade att anta stadgarna med ovanstående text och således är stadgarna antagna på 2 möten.

 • Tävlingsschema 2018: Samma som förra året,
  mars svart/vit,
  juni gökotta (digital)
  september Fingals Minne
  oktober kollektion
  november tema enligt Östsvenskan (digital)
 • Fikavärdar: vi lottade inga fikavärdar på detta möte, men månadsmötet i mars tar Eva F hand om fikat och april har Åsa och Simon lovat att fixa fikat. Resten av årets fikavärdar lottas på nästkommande möte.
 • Aktivitet på mötena: Förslag kom på att visa i olika redigeringsprogram, hur man ändrar storlek på bilder. Detta tas på månadsmötet i april. Fotopromenad i maj kom också upp, samt att vi ordnar andra aktiviteter allt eftersom.
 • Vetlandafesten: förslag är att delta, men inte med något bord utan som fotografer av evenemanget samt eventuellt ett fotoplank där vi visar bilder. Marianne kollar med ansvariga om detta.
 • Östsvenskan: den 15 april arrangerar vi årets östsvenska fotostämma. Hjälp inför detta krävs så vi kan göra ett så bra arrangemang som möjligt.
 • Nästkommande månadsmöte:

Mars: inlämning av påsiktsbilder Svart/vitt

 Innan kvällen avslutades, hade vi bildbedömning för Trelleborgs Fotoklubb.

Mötesordförande tillika sekreterare

/Marianne Lindblom/