Årsmöte 24/1

Årsmöte

En kylig afton med snålblåst som gick genom märg och ben, samlades ett tjugotal medlemmar,  trots väderleken, till årsmöte vid Östanå Värdshus.

Prick kl 18.30 slog tillförordnade ordföranden, kassören Helena klubban i bordet och förklarade mötet öppnat.

Mötet ansågs behörigen utlyst och dagordningen fastställdes. Föregående årsmötesprotokoll upplästes av sekreteraren och Helena Holmstrand valdes att leda mötet biträdd av Lennart Olsson som sekreterare.

Som justeringsmän valdes Christer Karlsson och Tommy Blomqvist.

Styrelsens verksamhetsberättelse hade tidigare sänts ut och fanns även utskriven i sammanträdeslokalen. Den upplästes av sekreteraren Lennart.

Klubbens kassör, Helena, lämnade en redovisning över klubbens ekonomi. Från denna antecknades följande:

Intäkterna från kalenderförsäljningen bedömdes ligga något lägre jämfört med föregående år. Å andra sidan fanns ännu oredovisade försäljningar. Klubben hade förvärvat en del böcker samt, inte minst en projektor, för ett pris omkring cirka kr 10.000:- Kostnaderna för utställningen uppgick sammanlagt till cirka kr 9.000:-, där muséet utfäst sig att betala, om inte allt, så dock merparten. Kostnaden för kalender-tryckningen hade till klubbens förvåning (och glädje) legat cirka 30 % under tidigare pris.

Sammantaget fanns medel om cirka kr 54.000:-. För att kunna behålla beskattningsformen borde fler investeringar ske för att minska kassabehållningen.

Revisionsberättelsen med tillstyrkan om ansvarsfrihet upplästes av Åsa Svensson.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Som ordförande på ett år väljs Sven Johansson.

Av övriga sex styrelseledamöter kvarstår för ytterligare ett år
Helena Holmstrand
Ulrika Höglind

Övriga ledamöter väljs.

För två år:

Lennart Olsson
Mikael Lund
Marianne Lindblom

För ett år

Åsa Svensson

Val av revisorer:

För två år

Timmy Sturesson

För ett år:

Christer Karlsson

Val av valberedning:

Lennart Nyman. Revisorsplats nr 2 Vakant.

Representant med ersättare till RIFO:s och Östsvenska Fotodistriktets stämma: Utses av styrelsen.

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Fotokalendern:

Årsmötet beslutade att kalendern skall ges ut även för år 2015. Det ansågs  att åldern på bilderna gärna fick variera. Möjligen kunde en äldre bild ”nyfotograferas” för att visa skillnaden/utvecklingen. Gunilla föreslog att vi med en enkel annons i vår söker äldre bilder hos allmänheten. Sammanfattningsvis fick kalendergruppen fria händer att utforma 2015 års kalender.

Som kalendergrupp omvaldes Helena Holmstrand, Lennart Nyman, Lennart Olsson.

Tävlingsverksamheten:

På rund av att Östsvenska Fotodistriktet ändrat sitt räkenskapsår kommer den s k ”Östsvenskan” att hållas på våren. Årsmötet godkände det förslag till ändrad tävlingskalender som upprättats med anledning av denna förändring och delegerade rätten att vid behov justera kalendern till styrelsen.

Motioner/förslag

Lennart föreslog, men avsikten att klubbens medlemmar skulle bli mer kända, att Handelsbankfönstren skulle upplåtas en månad i taget för en av klubbens medlemmar, som då kunde presentera sig själv och sina bilder. Förslaget godtogs.

Lennart föreslog också att en av årets tävlingar, förslagsvis ”Fingals Minne” skulle ges ut som s k fotobok, lämplig som reklam, present mm och naturligtvis möjlig för klubbmedlemmar att beställa. Årsmötet beslutade att styrelsen skulle utreda frågan och eventuellt genomföra förslaget.

Ersättningar mm

Ersättningsbelopp om kr 200:- till ordförande, tävlingsledare och programansvarig bibehölls. Bilersättning utgår enligt statlig norm.

Avtackning mm

Gunilla Bjäde Olsson, som avgår ur styrelsen avtackades med en blomsterbukett. De medlemmar som ingått i arbetsgrupper för utställningen avtackades av Helena med en present.

Därmed var den formella delen av årsmötet avslutat.

Minnesanteckningar i övrigt från 2013 års årsmöte.

Efter en välsmakande middag bestående av limekyckling med välsmakande tillbehör framträdde biologen och fotografen Henrik Karlsson, medlem av Naturfotograferna, och berättade i ord och bild om Smålands tre Nationalparker, Norra Kvill, Store Mosse och Blå Jungfrun.  Dessa nationalparker är i många avseenden varandras motsatser och därmed tacksamma fotoobjekt, vilket föredraget verkligen visade.

Med en kopp kaffe och utdelning av årets priser avslutades en trevlig kväll.

Vetlanda   januari 2014

 

……………………………………………………….               …………………………………………………..
Sven Johansson, ordförande                                Lennart Olsson, sekreterare

 

 

Justeras:

…………………………………………………….               ………………………………………………………
Christer Karlsson                                                   Tommy Blomqvist

 

Bilagor:
Revisionsrapport
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk sammanställning/Bokslut
Tävlingsresultat Klubbtävlingar
Tävlingsresultat Östsvenskan