Dagordning

Dagordning Vetlanda Fotoklubbs årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av föregående protokoll

5. Val av ordförande resp sekreterare för mötet

6. Val av två personer som tillsammans med ordförande justerar årsmötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Redovisning av föreningens ekonomi

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av styrelse

I tur att avgå:

Ordförande (Joakim Källström). Ordförande väljs alltid för ett år.

Lennart Olsson, sekreterare
Gunilla Bjäde Olsson, tävlingsledare – avsägelse
Ann-Charlotte Olsson

För dessa tre föreslås om-eller nyval på två år.

Vakant styrelsepost – bör första gången väljas på ett år.

Sven Johansson (Programansvarig)
Ulrika Höglind

Dessa två kvarstående ledamöter, återstående mandattid ett år, bör tillsammans med den vakanta posten om- eller nyväljas för två år år 2015.

 

12. Val av revisorer

I tur att avgå: Timmy Sturesson. Om- eller nyval för två år.
Kvarstående, återstående mandattid ett år, Åsa Svensson.

13. Val av revisorssuppleant

Uppdraget är vakant.

14. Val av valberedning
Nuvarande: Poul Gilvad och Lennart Nyman.

15. Val av representant med ersättare vid RIFO:s resp ÖSF:s årsstämma
Förslag: Utses av styrelsen.

16. Fotokalendern

Årsmötets eventuella synpunkter på 2015 års Fotokalender. Efter fastställande av inriktning och beslut om att kalender skall utges även för år 2015, väljs tre ledamöter att utgöra kalendergrupp med ansvar för erforderliga tekniska och kulturhistoriska frågor.

Val av Kalendergrupp
Nuvarande: Helena Holmstrand, Lennart Nyman, Lennart Olsson.

17. Tävlingsverksamheten.

Omvärlden förändras, allt fler tävlingar redovisas med projektionsbilder. Östsvenska Fotodistriktets traditionella kollektionstävling utgöres nu av tre klasser. Översyn av vårt tävlingsschema bör sannolikt ske.

Tävlingsverksamheten delegeras till styrelsen efter riktlinjer eller förslag som årsmötet fastställer.

18. Ev inkomna motioner eller på årsmötet väckta förslag.

19. Övriga frågor, fastställande av årsavgifter, ersättningar mm

20. Information om RIFO 2014 och ”Östsvenskan”.

21. Mötets avslutande

 

 

________