Månadsmöte 4/12

Till årets sista träff hade tyvärr bara ett 15-tal medlemmar infunnit sig. Programmet var följande:
1. Helena redogjorde för det hittillsvarande resultatet av kalenderförsäljningen. ett bra resultat kunde rapporteras från ”Ybelsborg” och från julskyltningen. Detta, försäljande butiker oräknat, gav dock bara en summa på knappt 500 exemplar, dvs knappt halva upplagan. Det krävs med anda ord en kraftfull insats från alla medlemmar för att
vår goda ekonomi ska kunna behållas. I enkäten (se nedan) hade i stort sett samtliga medlemmar ansett det rimligt att man ansvarade för försäljningen av 10 exemplar.
Vi hoppas att de som inte hämtat ut dessa 10 kalendrar gör det omgående hos Lennart i affären (Nymans skor) eller hos Helena, (Nygatan 41).

2. Enkäten. Lennart lämnade ett översiktligt resultat av synpunkter som inkommit. Dessa va i många avseende tämligen samstämmiga: Mer utbildning (från egna medlemmar eller externa ”experter”) i stället för tävlingar, som då kunde minskas ner. Fler uteaktiviteter typ fotopromenader. Öppnare attityd mot allmänheten, speciellt ungdomar, fler tävlingar i digital form etc. En fylligare redovisning kommer så småningom att presenteras. Inkomna synpunkter kommer med all säkerhet att påverka planeringen inför år 2015,

3. Östsvenskan. I reglerna har tillkommit bestämmelsen att det även till påsiktsbilderna ska fogas en omgång bilder i digital form.Det innebär i praktiken att tävlingarna utgöres av tre tävlingar (Påsikt, digital/projektion, tema), som samtliga ska redovisas digitalt, men att en av kollektionerna ritas ut och kallas tävling – påsiktsbilder. Detta skapar behov av instruktion om hur man anpassar bildstorleken på de digitala filerna och hur de namnsätts. De bilder vi tävlade med på klubbnivå (kollektion, tema kontraster), kan alltså inte utan komplettering med digitala filer skickas direkt till ”Östsvenskan”.Eva F kommer inom kort med förslag till beteckning på bilderna. Mikael åtar sig att skapa en enkel guide för hur de digitala filerna anpassas. Bilderna (ev efter utbyte av någon bild) – filerna ska vara tävlingsledaren Eva tillhanda senast vid årsskiftet.

4. Ingen information kunde lämnas om årsmötet, då vare sig Ulrika eller Åsa var närvarande.

5 Ingen information kunde lämnas om ungdomstävlingen, då Jennifer inte var närvarande.

Efter Helenas G:s goda fika redovisades sista etappen av Månadens Bild. Ställningen för ”topp tre” inför den sista avgörande etappen var: Christer 24, Jennfer 24, Lennart O 22. I Jennifers frånvaro och med Lennart på en hedrande(?) elfte plats och en deltagarpoäng kunde Christer med sex nya friska poäng säkerställa segern med Jennifer fortfarande tvåa och Lennart trea. Vi gratulerar Christer.

Vi ser med spänning fram mot att få se de bilder Björn E kommer att presentera som ”Månadens Fotograf” i december !

Efter sedvanligt småprat avslutades 2014 års aktiviteter i klubben – dock inte med kalenderförsäljningen.

Vid protokollet
Sekreterare Lennart

Trött

En smula trött