Årsmötesprotokoll

Årsmöte 23/1

Protokollet publiceras trots att det inte är justerat. Vissa ändringar kan därför ske.

 Årsmötesprotokoll Östanå Värdshus 2015-01-23.

Den 23 januari 2015 samlades i den tilltagande vinterkylan ett drygt 20-tal medlemmar i Vetlanda Fotoklubb för det traditionella årsmötet. I besöksskaran ingick de tre pristagarna i den nyinstiftade ungdomstävlingen, där priset, förutom annat, även innefattade ett års fritt medlemskap i klubben.

Ordinarie ordförande Sven hade drabbats av sjukdom och ordförande klubban fördes med fast hand av Helena H.

Dagordningen, som tidigare tillställts alla medlemmar godkändes och kallelseförfarandet likaså.
Föredragning av föregående protokoll utelämnades då protokollet, liksom övriga för år 2014 fanns tillgängligt på klubbens hemsida.

Till att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Christer och Tommy.

Verksamhetsberättelsen, som även den utsänts till samtliga medlemmar godkändes och lades till handlingarna.

Dagens ordförande, tillika klubbens kassör redogjorde för hur ekonomin utvecklats under året. En viss minskning av tillgängliga medel kunde konstateras, dock saknades vissa intäkter från kalenderförsäljningen. Utrymme för ev resor eller andra investeringar fanns med andra ord tillgängligt. Årsredovisningen bilades handlingarna, men kommer inte att publiceras på hemsidan.

Revisorerna fann räkenskaperna väl förda och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också blev årsmötets beslut.

Val

Nuvarande ordförande Sven hade avsagt sig sitt uppdrag. Som ny ordförande för klubben med mandattid 1 år valdes enhälligt Mikael Lund.

Styrelsemedlemmarna Helena H, Ulrika och Åsa, vars mandattid utgått omvaldes för en ny tvåårsperiod.

Som ersättare för Mikael i den övriga styrelsen nyvaldes Daniel Hjärtberg.

Revisor Christer, vars mandattid utgått omvaldes för ny mandatperiod på två år. Timmy S kvarstår för år 2015.

Posten som revisorssuppleant har en längre tid varit vakant, men tillsattes nu med ett års mandattid med Tommy.

Kalendergrupp:

I kalendergruppen bestående av Helena H, Lennart N och Lennart O förelåg avsägelse från Lennart O. Som ersättare valdes Christer.

Tävlingsledare:

Som tävlingsledare med mandattid om ett år omvaldes Eva F. Arbetet är tidvis omfattande. Den diskuterade frågan om tillsättande av biträdande tävlingsledare utgick. I stället skulle någon styrelseledamot erhålla ansvar för att biträda Eva vid behov.

”Resegrupp”.

Den omdiskuterade resan till ”Fotografiska” hade av skilda skäl utgått, bl a pga lång restid som i praktiken kräver övernattning. För ny resa finns alternativ med övernattning alternativt en kortare resa med hemresa samma dag. Vår avlånga land bjuder ju på många fantastiska upplevelser på närmare håll. Uppgiften att lämna förslag, ev både med övernattning och direkt hemresa lämnades till en nybildad resegrupp, bestående av Björn, Anders och Ingrid. Mandattiden förutsätts vara för år 2015, dvs ett år.

Val av valberedning, (mandattid 1 år)

Lennart Nyman omval. Plats nr 2 som länge varit vakant fylldes nu av Bill.

Ombud och ersättare till Östsvenska Fotodistriktets årsstämmor utses av styrelsen.

Föreningen tecknas av ordförande, (Mikael Lund) och kassören, (Helena Holmstrand) var för sig.

Fotokalendern

Fotokalendern har hittills tryckts i en upplaga om 1.200 ex. Det har visat sig svårt att sälja hela upplagan. Årsmötet beslutade att upplagan minskas till 1.000 ex. Efter diskussion beslutades om en mindre prishöjning till kr 70:-. Kalenderns utformning mm delegerades sedan till kalendergruppen.

Tävlingsreglerna:

Tävlingsreglerna hade skrivits ut av sekreteraren Lennart O i en förhoppningsvis mer lättläst och detaljerad version, där nya medlemmar lättare skulle kunna tillgodogöra sig gällande regler. Ett nytt förslag hade dock tillagts, nämligen begränsning av tillåten bildbehandlingen för bilder inlämnade till naturbildstävlingen ”Fingals Minne”. Efter diskussion beslutades att frågan skulle tas upp på nytt på kommande årsmöte (2016), men tills vidare gäller samma regler för samtliga tävlingar.

Tävlingsverksamheten

I den nyligen genomförda enkäten hade framkommit att många medlemmar ansett tävlingsverksamheten alltför omfattande till priset av minskad utbildning etc. Tävlingsledaren Eva hade upprättat ett förslag innebärande enbart en inlämning per månadsmöte. Principen fastställdes av årsmötet. Viss diskussion följde om tävlingarnas ordningsföljd, bl a om lämpligaste tidpunkt för naturbildstävlingen ”Fingals Minne”, som enligt Tommys uppfattning inte borde läggas alltför tidigt på året. Tävlingsverksamheten delegerades till styrelsen som i möjligaste mån skulle ta hänsyn till framförda synpunkter.

Inkomna motioner

Lennart Olsson hade föreslagit att ”Öppet Hus” eller ”Bildens Dag” skulle anordnas under kommande år. Förslaget återtogs efter information om Vetlanda kommuns arrangemang ”VetlandaFesten”, där klubben i stället skulle deltaga.

Medlemsavgift, ersättningar mm.

Tidigare beslutade medlemsavgifter. Vuxen 150:-, Familj 200:-, ungdom 50:- bibehölls. Ersättning till ordförande och tävlingsledare kr 200:-. Bilersättning vid längre resor med samåkning enligt statlig norm.

Lottdragningar

1. Månadens Fotograf 2005

 

Februari Sven Johansson
Mars Eva Fernholm
April Gunilla Bjäde Olsson
Maj Tord Fasth
Juni Ingrid Lindberg
Juli Daniel Hjärtberg
Augusti Bill Dovert
September Mikael Lund
Oktober Lennart Nyman
November Ann-Britt Farmare
December Cecilia Dackenberg
Reserver: Lennart Olsson och Willy Praag
Kaffevärdar vid månadsmöten
Februari Helena Holmstrand
Mars Anders Lindberg
April Sven Johansson
Maj Tommy Blomqvist
September Åsa Svensson
Oktober Mikael Lund
November Daniel Hjärtberg
December Lennart Nyman

Efter detta avslutades årsmötet och övergick till andra aktiviteter som redovisas i ”Tillägg till årsmöte 2015″.

Vetlanda januari 2015

 

Lennart Olsson                                         Helena Holmstrand
Sekreterare                                                T f ordförande

Justeras:

………………………………………..             …………………………………………..
Tommy Blomqvist                                                     Christer Karlsson