Styrelsemöte 3/2

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Vetlanda Fotoklubb.

Närvarande: Alla

Mikael hälsar välkommen till ett nytt arbetsår med (delvis) ny styrelse och ny ordförande. Följande punkter diskuterades.

I enlighet med önskemål i enkäten skulle vi försöka öka aktiviteterna med t ex fotopromenader/utflykter. Dessa skulle då vara till tämligen närliggande platser och kanske ske från 18.30 – 19.30, ev 20.00. Vi skulle kunna ha en promenad under våren och en under hösten. Som dag för vårpromenad föreslogs den 7 maj.

Tänkbar dag för gökottan som ju är en längre utflykt, skulle vara den 14 juni. Vi bör dock samordna resorna med den s k resegruppen som bildades på årsmötet.

En annan aktivitet som klubben anmält sig att delta i är den s k Vetlandafesten, där vi får ett enkelt bord, kan informera om klubben, visa bilder och kameror, ha någon tävling etc. Vi har tyvärr inte fått någon närmare information från kommunen, men försöker få någon/några att ”hålla i” projektet.

Iordningsställandet av vårt klubbförråd har nu påbörjats – tack till Eva och Helena. I samband med ”grävandet” har det framkommit att det i lokalen förvaras tre (3) förstoringsapparater, skålar, pincetter, papperstork mm, ja t o m vätskor (Framkallning, fixering mm som dock säkert är för gammalt att använda, – det finns dock färskare varor att köpa på nätet.)

Detta skapar ett i och för sig trevligt problem:

Ska förrådet användas till att i huvudsak vara ett fotorum inrättat för analog teknik.

Ska förrådet inrättas med studioblixtar, bakgrund mm, där vi kan öva porträttfotografering eller  – ska förrådet vara ett – Förråd ?

Vi funderar! Inte i enbart styrelsen utan i hela klubben.

Daniel informerade om möjligheterna till bidrag, s k vindbonus, från företaget ”Stena Reneawable AB”, det företag som bygger ut vindparken i bl a Lemnhult. Det har enligt Daniel visat sig enklare att få ersättning för investeringar än för löpande kostnader. Information och ansökningsblankett bifogas.

Lennarts förslag om ett förtydligande av tävlingsreglerna med följande innebörd godkändes: ”Bild som signerats eller med annan märkning gjort fotografens namn känt får ej delta i klubbens tävlingar”. (Kan införas under ”Diskvalificering”).

Lennarts förslag ang ”Hedersmedlem” godtogs av en majoritet i styrelsen. Tillägget i stadgarna, som då ska godkännas på två möten lyder: ”Även person utanför klubben kan kallas till hedersmedlem. I sådant fall skall skälen framgå i samband med beslutet.

Christer hade framfört till Eva F, som fört detta vidare till styrelsen att han såg det som en fördel om alla påsiktbilder kunde åtföljas av en digital kopia för uppbyggnad av en tävlingsbildsamling. Styrelsen var positiv till principen men anade att den ansvarige skulle få ett betydande besvär med att få alla tävlande att följa regeln. Styrelsen återkommer till frågan.

Gunilla, (ej längre styrelsemedlem) hade påpekat till sin make, (styrelsemedlem) att ”flickornas” bilder (ungdomstävlingen) borde ställas ut i det högra ”allmänna” fönstret på bankhuset. Styrelsen godtog förslaget och maken, d v s jag, fick uppdraget att skriva ut bilderna för vidare befordran till Ulrika.

Det av Eva F, vår tävlingsledare upprättade förslaget till tävlingsschema för år 2015 fastställdes enhälligt. Tommy hade vid tidigare diskussion om förslaget anmärkt att tävlingen ”Fingals minne” kom alldeles för tidigt på året. Möjligheterna att få fram bra naturbilder skulle enligt honom med Evas förslag vara små. Styrelsen delade inte Tommys uppfattning och ansåg möjligheterna att få bra naturbilder till den 7 maj, dag för inlämning av bilder till ”Fingals Minne” vara goda.

Ang ”underhållning” på månadsträff föreslogs att vi skulle fråga Vagn Liest, Eksjö (Chefsöverläkare psykiatri) och ordförande i Eksjö Fotoklubb, om han kunde tänka sig att ställa upp och analysera egna bilder eller bilder som vi i klubben tog fram. Detta skulle i så fall vara på aprilmötet. Lennart fick i uppdrag att kontakta Vagn Liest.

Nästa styrelsemöte blir  den 18 mars hemma hos Helena H och Lennart.

Vid protokollet

Lennart

Sekreterare