Protokoll Årsmöte 2017

PROTOKOLL FÖRT VID VETLANDA FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 20170126

Närvarande: Helena Holmstrand Jennie Lindblom Bertil Eriksson Anders Lindberg Ingrid Lindberg Bill Dovert Istvan Csomortani Christer Karlsson Daniel Hjärtberg Lennart Olsson Marianne Lindblom Ulrika Höglind Ann-Britt Farmare Cecilia Dackenberg Eva Jonasson Lennart Nyman Samt kvällen gäst Lennart Gustavsson
Protokoll Årsmöte 2017 Datum: 2017-01-26 Plats: Klubblokalen

1 Mötets öppnande
Vice Ordförande Daniel Hjärtberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
3 Fastställande dagordning
Dagordningen godkändes.
4 Föredragning av föregående protokoll
Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och lades sedan till handlingarna.
5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Helena Holmstrand och som sekreterare valdes Marianne Lindblom.
6 Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Christer Karlsson och Ann-Britt Farmare att jämte ordförande justera protokollet.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen har gått ut till alla medlemmar i samband med kallelsen. Som tillägg i verksamhetsberättelsen ska nämnas att det även gjordes en resa ihop med Freja, den 10-11 september 2016, till Lars Lerin. Några medlemmar ur Vetlanda Fotoklubb deltog på denna resa som även innebar en övernattning. Det ska även noteras att en klubbmedlem nått stora framgångar med att tävla internationellt. Efter dessa tillägg i verksamhetsberättelsen beslutade mötet att lägga verksamhetsåret 2016 till handlingarna.
8 Redovisning av föreningens ekonomi.
Föreningens ekonomi är god och vi har haft lite mer inkomster än utgifter under året. Kostnaderna för året har inte inneburit så stora förändringar
9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Christer Karlsson
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
11 Val av ordförande, ordinarie ledamöter, revisorer samt valberedning. Valberedningen har haft svårt att få personer som är villiga att ställa upp i styrelsen, där av många vakanta poster. Årsmötet beslutade att välja följande:
Ordförande: Marianne Lindblom 1 år nyval
Ledamot: Helena Holmstrand 2 år omval
Ledamot: Daniel Hjärtberg 1 år kvarstår
Ledamot: Lennart Olsson 1 år kvarstår
Ledamot: Vakant 1 år fyllnadsval
Ledamot: Vakant 2 år nyval
Ledamot: Vakant 1 år omval
Revisor: Christer Karlsson 2 år omval
Revisor: Timmy Sturesson 1 år kvarstår
Valberedning: Vakant Valberedning: Vakant
Årsmötet beslutade att ta upp punkten med vakanta styrelseval samt valberedning till nästkommande medlemsmöte då valberedningen inte fått in tillräckligt med förslag. Årsmötet förmanade medlemmarna att tänka på vem eller vilka som kan tänka sig ingå i styrelsen. Årsmötet ansåg även att, med tanke på att stadgarna kräver en styrelse om sju personer, kan en översyn av stadgarna behövas till nästkommande årsmöte där valen av antal styrelsemedlemmar kan regleras annorlunda.
12 Val av representant med ersättare till RSF:s samt ÖSF:s årsstämma Årsmötet beslutade att delegera detta till styrelsen.
13 Val av kalendergrupp
Årsmötet beslutade att välja följande personer till att ingå i kalendergruppen:
Daniel Hjärtberg 1 år nyval Christer Karlsson 1 år omval Lennart Nyman 1 år omval
14 Eventuella inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till detta årsmöte.
15 Övriga frågor, fastställande av årsavgifter m.m.
Under punkten fastställande av årsavgifter ansåg årsmötet att dessa ska vara oförändrade. Det innebär: 150 kr för enskildmedlem, 200 kr för familj och 50 kr för studerandemedlem. Under punkten övriga frågor kom frågan upp om minskat deltagande på medlemsmötena kan ha med en minskad tävlingsverksamhet att göra. Kanske kan ett alternativ vara att istället för en tävling, lägga till ett öppet tema med visning av bilderna på medlemsmötena, vara ett alternativ till att få en högre uppslutnings nivå på medlemsmötena. Denna visning kan eventuellt ha en intern bedömning med omröstning av de bästa bilderna. Ett inslag som inte är tvingande att delta i men som kan ge mer energi och kraft till att engagera sig och fotografera mer. Fråga om hur vi kan marknadsföra oss mer kom upp. Ett förslag är att öppna dörrarna ännu mer för allmänheten genom att marknadsföra medlemsmötena på Destination Vetlanda. Tävlingskalendern för 2017 Ett förslag från förra året var att redovisa temat svart/vitt på mars månadsmöte. För resterande tävlingar och upplägg för 2017 tar styrelsen fram ett förslag på detta till nästkommande medlemsmöte. Mötesordförande Helena Holmstrand tackade för visat intresse och avslutade själva årsmötet. Därefter bjöds vi på smörgåstårta och en god kaka till kaffet. I samband med fikat fick vi lyssna på föreläsaren Lennart Gustavsson och fick se han vackra bilder från sina smultronställen.

Protokollförare                Mötesordförande
/Marianne Lindblom/ /Helena Holmstrand/

Justeras                         Justeras
/Christer Karlsson/ /Ann-Britt Farmare/