Tävlingsregler

Vetlanda Fotoklubb tar inget ekonomiskt ansvar för inlämnade bilder, om dessa skulle försvinna eller skadas. Vetlanda Fotoklubb tar heller inget ansvar för bilderna om dessa skulle utnyttjas kommersiellt av bedömande jury eller annan person. Inlämnade bilder kan komma att visas för allmänheten vid utställningar eller på klubbens hemsida utan ersättning till fotografen.

Varje klubbmedlem får lämna in bilder till tävlingar som redovisas i särskild tävlingskalender

Bilderna skall vara märkta  med klubbnummer 14 plus medlemsnummer och därefter ordningsnummer 1, 2, 3 osv. Beteckningen blir då 14xx.1, 14xx.2 osv där xx är Ditt medlemsnummer. Vid kollektionstävling tillkommer ordningssiffran 3, t ex  14xx.3. Bilder ingående i kollektion bör numreras i den ordningsföljd medlemmen vill ha bilderna visade

Bilderna skall vara tävlingsledaren tillhanda senast enligt datum i tävlingskalendern.

Bilder som deltagit tidigare i klubbtävling inom Vetlanda Fotoklubb får ej deltaga på nytt.

Bild som deltagit i tävling som enstaka bild, får ingå i kollektion. Bild som använts i kollektion får deltaga som enstaka bild.

Bild eller kollektion som använts i klubbtävling får användas i tävlingar anordnade på ”högre” nivå, för vår del Östsvenska Fotodistriktet resp RSF. Bild eller kollektion som först använts vid tävling anordnad av Östsvenska Fotodistriktet eller RSF får därefter inte användas i klubbtävling.   Detta gäller dock endast om bild eller kollektion belönats vid sådan tävling. Om ingen belöning utgått får bild/kollektion insändas på nytt eller, om de inte tidigare  deltagit i klubbtävling, inlämnas till sådan lokal tävling. Detta innebär också att enstaka bild ur ”obelönad” kollektion får användas på klubbnivå.

För tävlingsbilder är bildbehandling, inklusive kloning etc tillåten. Montage är tillåten under förutsättning att samtliga ingående bilddelar tagits från foton som fotograferats av klubbmedlemmen.

För tävlingar anordnade av Östsvenska Fotodistriktet (”Östsvenskan”) resp RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi – tävling ”RIFO”) gäller av dessa särskilt fastställda regler, som bör studeras före deltagande.

Årsmötet (eller efter delegation till styrelsen), beslutar om vilken eller vilka tävlingar som skall redovisas med påsiktsbilder eller projektionsbilder.

Påsiktsbild:

Bilderna skall vara monterade, dock ej i glas och ram, största format får vara 30×40 cm inklusive montering. Till varje tävling/deltävling får 2 st. bilder inlämnas, i kollektionstävling 3. Bilderna får vara framställda på valfritt sätt, fotolabb, bläckstråleskrivare eller laserskrivare. Med montering menas att bilderna i format högst A4  monteras på kartong och sedan med en s k passepartout (svart eller vit ”ram” i kartong). Passepartouter finns normalt att köpa av klubbkassören.

Projektionsbild:

Tävlingsbilden är själva bildfilen, som då inte skrivs ut. Lämpligen bör man byta namn på denna bildfil enligt beteckningsreglerna ovan. Formatet skall vara jpeg med längsta bildsida 2000 pixlar. En liggande bild får vara högst 2000 pixlar bred, en stående bild högst 2000 pixlar hög. Bildfilens storlek skall vara under 1,5 MB. Filen/Filerna sänds med epost till tävlingsledaren eller lämnas på skiva eller USBminne

Tematävling :

Bilderna som lämnas in skall följa det tema som är uppsatt. I övrigt gäller samma regler som för övriga tävlingar.

Resultat:

Samtliga resultat i deltävlingarna i  ”Månadens Bild” och ev andra tävlingar med flera deltävlingar  räknas samman. Tävlingarna sammanräknas var för sig.

I dessa tävlingar får varje deltagare bara poäng för bäst placerad bild i varje deltävling. Får deltagare ytterligare  bild placerad bland de tio bästa utesluts bilden och även motsvarande poäng tas bort.

Den som får högst sammanlagd poäng vinner respektive tävling. Får två deltagare samma poäng vinner den som har flest förstaplaceringar och så vidare. Går det ändå inte att skilja de tävlande åt, delas förstaplaceringen av bägge två. Samma regel gäller för ”diplomplatserna”2 och 3.
Förklaras två deltagare gemensamt som segrare utgår placering 2 osv.

För övriga ”enstaka” tävlingar behåller tävlande sin poäng och därmed även sin(a) placering(ar).

Poängberäkning:

Poängberäkningen är enligt följande: 1:a=10p, 2:a=9p, 3:a=8p, 4:a=7p, 5:a=6p, 6:a=5p, 7:a=4p, 8:a=3p, 9:a=2p, 10:a och neråt =1p.

Redovisning:

Resultatet för bilder inlämnade till tävling, skall om möjligt redovisas vid det första månadsmötet efter det att tävlingsledaren fått tillbaka bilderna.

Diskvalificering:

Bilder, som strider mot tävlingsreglerna eller inte är riktigt märkta, eller inte inlämnats i rätt tid, kan diskvalificeras av tävlingsledaren. Bild som signerats eller med annan märkning gjort fotografens namn känt, får ej delta i klubbens tävlingar.

Gräns för antal tävlande:

För att respektive klubbtävling eller deltävling skall genomföras måste 4 st. olika bidrag vara inlämnade, i annat fall utgår den berörda tävlingen eller deltävlingen.

 Priser:

Månadens Bild,  Svart/vita bilder, Tematävlingen.

1:an får plakett + diplom, 2:an och 3:an får diplom.

Fingals Minne, Gökottetävlingen, Kollektionstävlingen.

1:an får vandringspris + diplom, 2:an och 3:an får diplom.

 Vandringspriser:

Vandringspriser får behållas av den som fått 3 st. inteckningar i priset. Blir ett pris fulltecknat utan att någon har fått 3 st. inteckningar återgår priset till klubben. Om en tävlingsgren upphör eller inte genomförs och ingen har 3 st. inteckningar återgår priset till klubben.

Externa tävlingar:

Deltar medlem i tävlingar arrangerade utanför riksförbundet innebär detta inget hinder för att använda dessa bilder i klubbtävlingar etc.

Dessa tävlingsregler är antagna vid klubbens årsmöte 2015-01-23,